Citacions literàries d’Emma, Jane Austen

* Allò que en la joventut es pot tolerar, en la vellesa resulta detestable.
Jane Austen, Emma, Adesiara Editorial, 2014, pàg. 39)

* What is passable in youth is detestable in later age.
 Jane Austen, Emma)

* Una meitat del món és incapaç d’entendre els plaers de l’altra.
 Jane Austen, EmmaAdesiara Editorial, 2014, pàg. 100)

* One half of the world cannot understand the pleasures of the other.
 Jane Austen, Emma)

* Hi ha persones que, com més coses fas per elles, menys fan per elles mateixes.
 Jane Austen, EmmaAdesiara Editorial, 2014, pàg. 113)

* There are people, who the more you do for them, the less they will do for themselves.
 Jane Austen, Emma)

* La felicitat quotidiana de la vida domèstica [depèn de menudeses].
 Jane Austen, EmmaAdesiara Editorial, 2014, pàg. 145)

* The daily happiness of private life depends […] of [little matters].
 Jane Austen, Emma)

* Quantes vegades no arruïnem la felicitat a costa de preparatius, preparatius absurds!
 Jane Austen, EmmaAdesiara Editorial, 2014, pàg. 316)

* How often is happiness destroyed by preparation, foolish preparation!
 Jane Austen, Emma)

* La més encantadora i la millor de totes les criatures, perfecta malgrat totes les seves imperfeccions.
 Jane Austen, EmmaAdesiara Editorial, 2014, pàg. 534)

* This sweetest and best of all creatures, faultless in spite of all her faults.
 Jane Austen, Emma)

* Els petits detalls […] només són interessants si els explica una dona.
 Jane Austen, EmmaAdesiara Editorial, 2014, pàg. 583)

* The minute particulars, which only woman’s language can make interesting.
 Jane Austen, Emma)

Traducció d’Alba Dedeu

Emma, Jane Austen, Adesiara Editorial, traducció Alba Dedeu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Deixa un comentari